ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID 

 

 1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Ondernemerindezorg: gevestigd te Veenendaal, Parelgras 24, 3902AS; 

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Ondernemerindezorg wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. 

Definitie diensten: de door Ondernemerindezorg aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; waaronder bijv. trainingen, coaching, E-books, (online) programma’s, video’s, licenties etc.

Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van Ondernemerindezorg door een cliënt geselecteerde cursus of training. 

 1. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Ondernemerindezorg wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

 1. Betaling en facturering 

3.1 Ondernemerindezorg zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. 

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.3 Ondernemerindezorg is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.4 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Ondernemerindezorg, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Ondernemerindezorg aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.5 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.6 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Ondernemerindezorg ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

 1. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma 

4.1 Ondernemerindezorg is gerechtigd: 

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen inzien van toepassing; 
 3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 
 4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 
 5. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Ondernemerindezorg gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 
 1. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) bij een programma 

5.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Tot 48 uur voor aanvang van de coachsessie of training. Kosten zijn verbonden indien iemand binnen 48 uur zich afmeldt.

 

5.2 Annulering van deelname aan een coachsessie of training respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Ondernemerindezorg. 

 1. Aansprakelijkheid 

6.1 Ondernemerindezorg is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Ondernemerindezorg. 

6.2 Indien en voor zover op Ondernemerindezorg enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemerindezorg de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

6.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Ondernemerindezorg in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

6.4 Iedere schade jegens Ondernemerindezorg, behalve een schade die door Ondernemerindezorg is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 1. Overmacht 

7.1 Indien Ondernemerindezorg door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Ondernemerindezorg gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Ondernemerindezorg op betaling door cliënt voor reeds door Ondernemerindezorg verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

8.2 Ondernemerindezorg zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Ondernemerindezorg heeft slechts een inspanningsverplichting. 

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Ondernemerindezorg) waardoor Ondernemerindezorg tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Ondernemerindezorg kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt. 

 1. Vertrouwelijkheid 

8.1 Ondernemerindezorg zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of Ondernemerindezorg daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

8.2 Cliënt is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Ondernemerindezorg of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Ondernemerindezorg/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten 

9.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Ondernemerindezorg ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Ondernemerindezorg en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Ondernemerindezorg en gehanteerde software berusten bij Ondernemerindezorg of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

9.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

9.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemerindezorg is het niet toegestaan om enig door Ondernemerindezorg aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

9.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Ondernemerindezorg geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

 1. Persoonsgegevens 

10.1 Ondernemerindezorg behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

10.2 Ondernemerindezorg neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Ondernemerindezorg. 

10.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

10.4 Indien een cliënt geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Ondernemerindezorg en Ondernemerindezorg zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en Ondernemerindezorg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

11.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

Bijlage: Privacyverklaring

 

Ondernemerindezorg, eigendom van Samantha de Bruin en gevestigd aan Parelgras 24, in Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.ondernemerindezorg.nl

E-mail: [email protected]

Telefoon: 06-20921737

KVK: 71531831

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ondernemerindezorg verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Op de website ingevulde contactformulierenMet welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ondernemerindezorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst
 • Ondernemerindezorg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van de grondslag: toestemming
 • Ondernemerindezorg volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte op basis van de grondslag: toestemming.
 • Ondernemerindezorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting. 

 

Reacties op de website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen dit doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Ondernemerindezorg, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op basis van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard. 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ondernemerindezorg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ondernemerindezorg) tussen zit. Ondernemerindezorg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Websites

Reden gebruik: 

Informatievoorziening en volgen klantgedrag door het plaatsen van cookies.

Onderliggende logica:

Klant ontvangt op basis van surfgedrag relevante informatie of aankondigingen.

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

Verwachte gevolgen voor klant:

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie.

Social Media

Reden gebruik:

Adverteren en informatievoorziening.

Onderliggende logica:

Aan de hand van voorkeuren, wordt wel of niet informatie getoond.

Belang:

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 

Ontvangt alleen relevante info danwel advertenties.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ondernemerindezorg deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld bij een doorverwijzing of vervolgtraject bij een andere hulpverlener. In zo’n geval zal u zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven om de persoonsgegevens te verstrekken.  Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ondernemerindezorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ondernemerindezorg maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken om eventuele persoonsgegevens te verzamelen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ondernemerindezorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Als je reacties hebt achter gelaten op onze website(s), kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naam [email protected], of je afmelden van onze mailinglist.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Ondernemerindezorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reacties van bezoekers op de website(s) kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Ondernemerindezorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: [email protected]